Forest Parquet
International
Естествени дървени паркети от висококачествена дървесина
Естествени дървени паркети от висококачествена дървесина
Естествени дървени паркети от висококачествена дървесина
     

Форест Паркет Интернешънъл ЕООД е семейна компания създадена в началото на 90-те години като производител на свежо-нарязана дървесина от орех, дъб и череша.

Форест Паркет Интернешънъл ЕООД започва своята история през 90-те години. Движени от страстта ни за обработване на дървесина, вече почти три десетиления дейността ни е съсредоточена в производството на паркет и мебели от дърво.

Първите няколко години от създаването на компанията са посветени на производството на необработени дъски и детайли за мебелната и паркетна индустрия. През 90-те години, дейността е пренасочена и се съсредоточава в производството на паркет, който е иновативен продукт.

Виж повече

 

Дървени паркети

Бутикови дървени маси

Виж повече

Серийно производство на мебели

Виж повече

Заготовки за приклади

Виж повече

№ BG16RFOP002-2.089-0199-C01 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

ФОРЕСТ ПАРКЕТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД

в качеството си на бенефициент по договор за безвъзмездна финансова помощ

№ BG16RFOP002-2.089-0199-C01, по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, процедура BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ е в изпълнение на проект: “Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”

Основната цел на проекта е осигуряване на оперативен капитал за ФОРЕСТ ПАРКЕТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Очакваните резултати от подкрепата се изразяват в постигане на положителен ефект по отношение на малките предприятия с реализиран оборот от минимум 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места. Период на изпълнение: 11.10.2021 г. – 11.01.2022 г.

Обща стойност на проекта: 50 000.00 лв., от които 50 000.00 лв. европейско финансиране.

ФОРЕСТ ПАРКЕТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД

в качеството си на бенефициент по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-6.002-0138-C01, по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, процедура BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“ - Приоритетна ос 6 „Възстановяване на МСП“ е в изпълнение на проект:

„Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност”

Основната цел на проекта е осигуряване на фокусирана подкрепа за ФОРЕСТ ПАРКЕТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД за възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната ефективност.

Очакваните резултати от подкрепата се изразяват в подобряване на енергийната ефективност, което от своя страна, да подпомогне преодоляването на икономическите последствия от разпространението на пандемията COVID-19, повишаването на конкурентоспособността и понижаване на енергийната интензивност както на ниво предприятие, така и като цяло за икономиката.

Период на изпълнение: 16.09.2022 г. – 16.07.2023 г.

Обща стойност на проекта: 273 750.00 лв., от които 136 875.00 лв. европейско финансиране.