Forest Parquet
International
Solid wood flooring made of noble wood
Solid wood flooring made of noble wood
Solid wood flooring made of noble wood
     

Forest Parquet International Ltd. is a family owned company founded in the early 90s as a producer of fresh-cut timber made of walnut, oak and cherry wood.

Driven by our passion for wood processing, for almost three decades now, our business has been focused on producing solid wood flooring and furniture.

The first few years of the company's creation are dedicated to the production of unprocessed sawn planks. Soon after that, the activities of the company have been redirected and focused on the production of solid wood flooring.

In the beginning of the new millennium, a new plant with an area of ​​100 000 m2 was purchased, where the new production is actively developing. Production workshops and warehouses were built and equipped with machinery for the production of solid wood flooring: from obtaining and processing whole logs to seasoning, finishing and stocking.

Read More

Tables

Read more

Furniture

Read more

Rifle Stocks

Read more

№ BG16RFOP002-2.089-0199-C01 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

ФОРЕСТ ПАРКЕТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД

в качеството си на бенефициент по договор за безвъзмездна финансова помощ

№ BG16RFOP002-2.089-0199-C01, по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, процедура BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ е в изпълнение на проект: “Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”

Основната цел на проекта е осигуряване на оперативен капитал за ФОРЕСТ ПАРКЕТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Очакваните резултати от подкрепата се изразяват в постигане на положителен ефект по отношение на малките предприятия с реализиран оборот от минимум 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места. Период на изпълнение: 11.10.2021 г. – 11.01.2022 г.

Обща стойност на проекта: 50 000.00 лв., от които 50 000.00 лв. европейско финансиране.

ФОРЕСТ ПАРКЕТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД

в качеството си на бенефициент по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-6.002-0138-C01, по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, процедура BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“ - Приоритетна ос 6 „Възстановяване на МСП“ е в изпълнение на проект:

„Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност”

Основната цел на проекта е осигуряване на фокусирана подкрепа за ФОРЕСТ ПАРКЕТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД за възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната ефективност.

Очакваните резултати от подкрепата се изразяват в подобряване на енергийната ефективност, което от своя страна, да подпомогне преодоляването на икономическите последствия от разпространението на пандемията COVID-19, повишаването на конкурентоспособността и понижаване на енергийната интензивност както на ниво предприятие, така и като цяло за икономиката.

Период на изпълнение: 16.09.2022 г. – 16.07.2023 г.

Обща стойност на проекта: 273 750.00 лв., от които 136 875.00 лв. европейско финансиране.