Forest Parquet
International
Pavimenti in legno nobile
Pavimenti in legno nobile
Pavimenti in legno nobile
     

Forest Parquet International srl e’ una azienda famigliare, nata negli anni novanta come produttore di legname segato fresco di noce europeo, rovere e ciliegio.

Cominciando la nostra storia nelgli anni novanta, guidati dalla passione per il legno, gia’ quasi 30 anni noi produciamo parquet e mobili di legno naturale.

I primi anni della nostra attivita’ abbiamo dedicato alla produzione di tavoli di legno grezzo ed elementi per produzione di parquet e mobili. Dopo qualche anno ci siamo concentrati sulla produzione di parquet, che a quell tempo era un’ attivita’ innovativa.

Informazione

Tavoli

Informazione

Mobili

Informazione

Elementi per calci

Informazione

№ BG16RFOP002-2.089-0199-C01 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

ФОРЕСТ ПАРКЕТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД

в качеството си на бенефициент по договор за безвъзмездна финансова помощ

№ BG16RFOP002-2.089-0199-C01, по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, процедура BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ е в изпълнение на проект: “Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”

Основната цел на проекта е осигуряване на оперативен капитал за ФОРЕСТ ПАРКЕТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Очакваните резултати от подкрепата се изразяват в постигане на положителен ефект по отношение на малките предприятия с реализиран оборот от минимум 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места. Период на изпълнение: 11.10.2021 г. – 11.01.2022 г.

Обща стойност на проекта: 50 000.00 лв., от които 50 000.00 лв. европейско финансиране.

ФОРЕСТ ПАРКЕТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД

в качеството си на бенефициент по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-6.002-0138-C01, по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, процедура BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“ - Приоритетна ос 6 „Възстановяване на МСП“ е в изпълнение на проект:

„Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност”

Основната цел на проекта е осигуряване на фокусирана подкрепа за ФОРЕСТ ПАРКЕТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД за възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната ефективност.

Очакваните резултати от подкрепата се изразяват в подобряване на енергийната ефективност, което от своя страна, да подпомогне преодоляването на икономическите последствия от разпространението на пандемията COVID-19, повишаването на конкурентоспособността и понижаване на енергийната интензивност както на ниво предприятие, така и като цяло за икономиката.

Период на изпълнение: 16.09.2022 г. – 16.07.2023 г.

Обща стойност на проекта: 273 750.00 лв., от които 136 875.00 лв. европейско финансиране.