Сертификати

CE маркировката позволява свободното движение на продукти на европейския пазар, като показва тяхното съответствие с изискванията на правото на ЕС. Като поставя маркировка CE върху даден продукт, производителят декларира на своя собствена отговорност, че този продукт отговаря на всички законови изисквания за тази маркировка. Това означава, че продуктът може да бъде продаван в Европейското икономическо пространство (ЕИП – включва 28-те страни от ЕС и страните от Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ) – Исландия, Норвегия и Лихтенщайн). Същото се отнася и за продукти, произведени в други страни и продавани в ЕИП.